arh

Архитектонски факултет Скопје

АНКЕТА

за оценување на квалитетот на наставата

анкетата е анонимна

анкетата е наменета за редовните студенти од Архитектонскиот факултет во Скопје и е задолжителна

колку предмети слушавте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ваш идентификациски баркод:


222702962820